69
   Wednesday
   84 / 69
   Thursday
   87 / 69
   Friday
   81 / 67